Roland BK5 software probleem ??

Joined
Feb 4, 2024
Messages
6
Reaction score
0
Beste muzikanten van dit forum. " Roland "


Ik ben hier nieuw op het forum.

Mijn naam is Steffe. Ik ben 60 jaar en woon in België.
Ik heb 4 geburen in onze straat die ook muziek spelen, nl: Piano, orgel, keyboard, hobo en klarinet
één van mijn geburen is ook 30 jaar orkestleider geweest en speelt nog steeds piano en keyboard.
Verleden jaar heeft ie een piano recital gegeven op een keyboard van het merk Roland.
Een zeer prachtig geluid uit deze keyboard
.
Mijn voorkeur gaat uit naar boogie woogie en blues
Ik heb al schitterende Youtube films gezien van optredens en ook van opleiding door oa: Josef Sykora, Zach Evans, Brendon Kavanagh, Kevin Castro en James Harrison....
Ongelofelijk wat deze muzikanten uit hun keyboard kunnen toveren......
Ik ben dan ook regelmatig naar hun muziekvergaderingen geweest, .. een nieuwe wereld voor mij.Ik heb dan in december 2023 mij een keyboard gekocht van het merk Roland, type BK5 (61 toetsen, 5 octaven.)

ik heb nu de volgende vraag ...
Van dit keyboard Roland BK5 heb ik een instelling aangepast (nl de keuze van de klankkleur piano: overgeschakeld naar ClassicPiano)
Nu is er met één zwarte toets een "probleem" enkel in de oktaaf C4 (het probleem is opgetreden na het wijzigen van de instelling naar type "classicPiano")
Namelijk, bij het aanslaan van de zwarte toets in oktaaf C4, noot Ais (= la # ) , wordt deze noot éénmalig luid weergegeven
Bij het lossen van deze toets blijft deze toon nog 4 a 5 seconden aanhouden....
maar daarna , bij het opnieuw aanslaan van deze toets, komt er geen geluid meer van deze toon (is enkel bij deze toets...)
Bij het uitschakelen van de keyboard en opnieuw inschakelen blijft het probleem bestaan (opnieuw een éénmalige toon van 4 a 5 seconden, en daarna geen toon meer bij het opnieuw aanslaan van deze toets...)
Al de andere zwarte noten in oktaven C1, 2, 3, en 5 werken normaal.


Het probleem blijft bestaan bij het uitvoeren van een factory reset van de keyboard.
De aanslaggevoeligheid van alle toetsen is OK.
Bij het niet spelen op de keyboard wordt er steeds een bescherm cover over de keyboard geplaatst tegen stof enz.....
Bij het nalezen van de handleiding van de BK5 (150 blz) wordt er ook geen melding van gemaakt van een dergelijke instelling.....

Wie kan mijn verder informeren?

dank U,
vriendelijke groeten
Steffe
 
Joined
Sep 6, 2017
Messages
5,679
Reaction score
3,065
Location
Lancashire, UK.
If you cannot be bothered to translate your own text into English then I am certainly no going to do so For you.

Have some manners and post in English.

Positively the last time.
.
.
.
Als u niet de moeite heeft om uw eigen tekst naar het Engels te vertalen, dan ga ik dat zeker niet voor u doen.

Heb wat manieren en post in het Engels.
 
Joined
Feb 4, 2024
Messages
6
Reaction score
0
hello Biggles

i have problems with the google translation from dutch to english
if I post the translated version in english, the forum will then immediately make the translation into Dutch.....
I'm trying to post the English version on the forum again....
steffe


In December 2023 I bought a keyboard from the Roland brand, type BK5 (61 keys, 5 octaves.)

I now have the following question...
I have adjusted a setting of this Roland BK5 keyboard (namely the choice of piano timbre: switched to ClassicPiano)
Now there is a "problem" with one black key only in the octave C4 (the problem occurred after changing the setting to type "classicPiano")
Namely, when you press the black key in octave C4, note Ais (= la # ), this note is played loudly once
When you release this key, this tone continues for another 4 to 5 seconds...
but then, when you press this key again, this tone no longer sounds (this only happens with this key...)
When switching off the keyboard and switching it on again, the problem persists (again a one-off tone of 4 to 5 seconds, and then no more tone when this key is pressed again...)
All other black notes in octaves C1, 2, 3, and 5 work normally.


The problem persists when performing a factory reset of the keyboard.
The touch sensitivity of all keys is OK.
When not playing on the keyboard, a protective cover is always placed over the keyboard to protect against dust, etc....
When reading the manual for the BK5 (150 pages), no mention is made of such a setting.....

Who can provide me with further information?

thank you,
Regards
 
Joined
Jan 17, 2024
Messages
2
Reaction score
0
"feels like" a sticky key i.e., each key has two small rubber-looking switches (they are contact pads that form a temporary connection with the underlying PCB when pressed), from your description it seems that one or both of these stay permanently connected hence your C4 note continues to play after let go. Perhaps you dropped some beverage on the keyboard once and a bit of residue makes that one key stick.

Open the keyboard and clean it up is what I would do - lots of YouTubes show this is done. If you feel luck (or lazy), you could first try a can of pressurized air to blow around the key and possibly dislodge what's in there but that might be a temporary measure.
 

happyrat1

Destroyer of Eardrums!!!
Joined
May 30, 2012
Messages
13,643
Reaction score
5,508
Location
GTA, Canada
He bought it 2 months ago,

It's a warranty issue. Plain and simple.

Sometimes these things work themselves out with use.

Play it a lot and keep hammering that key.

DO NOT open it and void the warranty.
 
Joined
Feb 4, 2024
Messages
6
Reaction score
0
"voelt als" een plakkerige toets, d.w.z. elke toets heeft twee kleine rubberen schakelaars (het zijn contactpads die een tijdelijke verbinding vormen met de onderliggende printplaat wanneer ze worden ingedrukt), uit uw beschrijving lijkt het erop dat een of beide permanent verbonden blijven, vandaar dat uw C4-noot blijft spelen nadat deze is losgelaten. Misschien heb je een keer wat drank op het toetsenbord laten vallen en zorgt een beetje residu ervoor dat die ene toets blijft hangen.

Open het toetsenbord en ruim het op is wat ik zou doen - veel YouTubes laten zien dat dit is gedaan. Als je geluk hebt (of lui bent), kun je eerst een blikje perslucht proberen om rond de sleutel te blazen en mogelijk los te maken wat erin zit, maar dat kan een tijdelijke maatregel zijn.
DatOneNote, Goed nieuws Ik heb dus nagezien of er iets was met het rubber onder de probleemtoets...... ik stelde vast dat deze toets +- 1 mm lager stond dan de andere zwarte toetsen....
........ er was dus een soort onderbreking ? of onvolledig contact? .......

Bij verder nazicht was het probleem gevonden waarom de zwarte toets iets lager stond dan de andere.... ... Ik had over de toetsen van de keybord een piano noten lint geplaatst (met de noten C, D, E, F, G.....) uit silicone.... Hierbij was de probleemtoets aan de bovenzijde iets geblokkeerd waardoor deze niet meer in zijn oorspronkelijke nulstand stond........ probleem is dus opgelost....... Ik heb het toetsenbord niet opengemaakt.

Dank om mij in de juiste richting te laten zien

vriendelijke groeten

HelloOneNote, I checked to see if there was something wrong with the rubber under the problem key... I found that this key was +- 1 mm lower than the other black keys....
Upon further inspection, the problem was found why the black key was slightly lower than the others.... ...I had placed a piano note ribbon over the keys (C, D, E, F, G.....) made of silicone...
The problem key at the top was slightly blocked so that it was no longer in its original zero position......

This will probably result in a false contact.....so the problem is solved.....
thanks for showing me in the right direction
Regards

PS with the Dutch English translation I found and adjusted the setting in Google Translate....
 

Ask a Question

Want to reply to this thread or ask your own question?

You'll need to choose a username for the site, which only take a couple of moments. After that, you can post your question and our members will help you out.

Ask a Question

Members online

Forum statistics

Threads
13,909
Messages
85,707
Members
13,022
Latest member
drand48

Latest Threads

Top