Dag Muzikanten, ik ben hier nieuw en stel mij voor

Joined
Feb 4, 2024
Messages
6
Reaction score
0
Beste muzikanten van dit forum.


Ik ben hier nieuw op het forum. Mag ik mij eens voorstellen?

Mijn naam is Steffe. Ik ben 60 jaar en woon in België.
Ik heb 4 geburen in onze straat die ook muziek spelen, nl: Piano, orgel, keyboard, hobo en klarinet
één van mijn geburen is ook 30 jaar orkestleider geweest en speelt nog steeds piano en keyboard.
Verleden jaar heeft ie een piano recital gegeven op een keyboard van het merk Roland.
Een zeer prachtig geluid uit deze keyboard.

Ik ben dan ook regelmatig naar hun muziekvergaderingen geweest van mijn geburen..... een nieuwe wereld voor mij.
Ik heb dan in december 2023 mij een stage keyboard gekocht van het merk Roland, type BK5 (61 toetsen 5 octaven.

Ondertussen ga ik ook naar de muziekschool voor muziekleer en notenleer.... zeker niet gemakkelijk, maar oefenen, oefenen en nog eens oefenen zal resultaat opleveren....


Mijn voorkeur gaat uit naar boogie woogie en blues
Ik heb al schitterende Youtube films gezien van optredens en ook van opleiding door oa: Josef Sykora, Zach Evans, Brendon Kavanagh, Kevin Castro en James Harrison....
Ongelofelijk wat deze muzikanten uit hun keyboard kunnen toveren......

ik heb nu de volgende vraag ...
Van dit keyboard Roland BK5 heb ik een instelling aangepast (nl de keuze van de klankkleur piano: naar ClassicPiano)
Nu is er met één zwarte toets een "probleem" enkel in de oktaaf C4 (het probleem is opgetreden na het wijzigen van de instelling naar type "classicPiano")
namelijk, bij het aanslaan van de zwarte toets in oktaaf C4, noot Ais (= la # ) , wordt deze noot éénmalig luid weergegeven
Bij het lossen van deze specifieke toets blijft deze toon nog 3 a 4 seconden aanhouden....
maar daarna , bij het opnieuw aanslaan van deze toets, komt er geen geluid meer (is enkel bij deze toets...)
Bij het uitschakelen van de keyboard en opnieuw inschakelen blijft het probleem bestaan (opnieuw een éénmalige toon van 3 a 4 seconden, en daarna geen toon meer bij het opnieuw aanslaan van deze toets...)
Al de andere zwarte noten in oktaven C1, 2, 3, en 5 werken normaal.


Het probleem blijft bestaan bij het uitvoeren van een factory reset van de keyboard.
De aanslaggevoeligheid van alle toetsen is OK.
Bij het niet spelen op de keyboard wordt er steeds een bescherm cover over de keyboard geplaatst tegen stof enz.....
Bij het nalezen van de handleiding van de BK5 (150 blz) wordt er ook geen melding van gemaakt van een dergelijke instelling.....

Wie kan mijn verder informeren?

dank U,
vriendelijke groeten
Steffe
 
Joined
Sep 6, 2017
Messages
5,731
Reaction score
3,097
Location
Lancashire, UK.
TRANSLATION

Dear musicians of this forum.

I'm new to the forum here. May I introduce myself?

My name is Steffe. I am 60 years old and live in Belgium.

I have 4 neighbours in our street who also play music, namely: Piano, organ, keyboard, oboe and clarinet

One of my neighbours has also been an orchestra leader for 30 years and still plays the piano and keyboard.

Last year he gave a piano recital on a Roland brand keyboard.

A very beautiful sound from this keyboard.

I have therefore regularly been to their music meetings of my neighbours..... a new world for me.

I then bought a stage keyboard from the brand Roland, type BK5 (61 keys 5 octaves) in December 2023.

In the meantime, I also go to the music school for music learning and note learning.... certainly not easy, but practising, practising and practising again will produce results....

My preference is for boogie woogie and blues

I have already seen beautiful Youtube films of performances and also of training by: Josef Sykora, Zach Evans, Brendon Kavanagh, Kevin Castro and James Harrison....

Unbelievable what these musicians can conjure out of their keyboard......

I now have the next question ...

I have adjusted a setting of this keyboard Roland BK5 (nl the choice of the sound colour piano: to ClassicPiano)

Now with one black key there is a "problem" only in the octafe C4 (the problem occurred after changing the setting to type "classicPiano")

Namely, when hitting the black key in octave C4, note Ais (= la # ) , this note is displayed loudly once

When unloading this specific key, this tone persists for 3 to 4 seconds....

But then, when you turn this key back on, there is no more sound (is only with this key...)

When turning off the keyboard and turning it back on again, the problem persists (again a single tone of 3 to 4 seconds, and then no more tone when this key is restarted...)

All the other black notes in octaves C1, 2, 3, and 5 work normally.

The problem persists when performing a factory reset of the keyboard.

The sensitivity of all keys is OK.

When not playing on the keyboard, a protective cover is always placed over the keyboard against dust etc.....

When reading the manual of the BK5 (150 pages), no mention is made of such a setting.....

Who can inform me further?

Thank you,

Best regards

Steffe
 
Joined
Sep 6, 2017
Messages
5,731
Reaction score
3,097
Location
Lancashire, UK.
Welcome.

Usually when a new keyboard is purchased it will have a 30 free return but that period will have expired for yours so I suggest that you contact the supplier and ask about an exchange or advice.

As it is if you had come here first I would have suggested a different keyboard. The BK5 is not a Stage Keyboard, it is a keyboard for a home player. In any case a Yamaha PSR SX700 or Korg Pa700 would be better keyboards of this Arranger type.

Welkom.

Meestal wanneer een nieuw toetsenbord wordt gekocht, heeft het een gratis retour van 30, maar die periode is verstreken voor de jouwe, dus ik stel voor dat u contact opneemt met de leverancier en vraagt naar een omruiling of advies.

Zoals het is als je hier eerst was gekomen, had ik een ander toetsenbord voorgesteld. De BK5 is geen Stage Keyboard, het is een toetsenbord voor een thuisspeler. In ieder geval zou een Yamaha PSR SX700 of Korg Pa700 betere toetsenborden van dit Arranger-type zijn.
 
Joined
Feb 4, 2024
Messages
6
Reaction score
0
Beste collega's uit het Verenigd Koningrijk en Australie.
Dank voor de info, ik zie ook eens na via de zoekfunctie van Google....maar heb nog niets gevonden met betrekking tot het probleem.
Als ik verdere info zal vinden over het rolandprobleem dan zal ik het ook op dit forum plaatsen zodat anderen met hetzelfde probleem op de hoogte zijn .

Momenteel ben ik het Zwanenmeer van Tsjaikovski aan het instuderen....

tot wederhoren,

Vriendelijke groeten
steffe
 
Joined
Sep 6, 2017
Messages
5,731
Reaction score
3,097
Location
Lancashire, UK.
Dear colleagues from the United Kingdom and Australia.

Thanks for the info, I'll also check through Google's search function....but haven't found anything yet regarding the problem.

If I find further info about the roland problem then I will also post it on this forum so that others with the same problem are aware .

Currently I am studying the Swan Lake of Tchaikovsky....

To hear again,

Kind regards

Steffe
 
Joined
Sep 6, 2017
Messages
5,731
Reaction score
3,097
Location
Lancashire, UK.
Steffe, typ je vragen of antwoorden in Google Translate in je moedertaal en kopieer de Engelse vertaling naar een forumpost, het zal het leven voor ons gemakkelijker maken.
 

Ask a Question

Want to reply to this thread or ask your own question?

You'll need to choose a username for the site, which only take a couple of moments. After that, you can post your question and our members will help you out.

Ask a Question

Similar Threads


Members online

No members online now.

Forum statistics

Threads
14,039
Messages
86,577
Members
13,141
Latest member
Kebbel

Latest Threads

Top